بسمه تعالی

  ماده 1- موضوع قرارداد
  طراحی وبسایت و انجام امور مربوطه با مشخصات پیوست شده.
  ماده 2- طرفین قرارداد
  اين قرارداد فی مابين مجموعه مهندسی وطن تِک که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود و از یک طرف که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد و طرفین قرارداد متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.
  1-2 مشخصات طرفین
  1-1-2 مشخصات پیمانکار
  مجموعه مهندسی وطن تِک به نشانی اینترنتی: www.vatantech.com و تلفن 02191035063
  2-1-2 مشخصات کارفرما- حقوقی
  شرکت به شناسه ملی نام و نام خانوادگی نماینده سمت کد ملی آدرس پست الکترونیک نشانی تلفن
  مشخصات کارفرما -حقیقی
  نام و نام خانوادگی کد ملی آدرس پست الکترونیک نشانی تلفن
  2-2 کلیه اعلانات صورت گرفته از طرف مشخصات مندرج در ماده 1-2 برای طرفین به منزله درخواست رسمی و قطعی طرفین قرارداد می باشد .
  ماده 3: مبلغ قرارداد
  1-3 مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در ماده 1 این قرارداد، به مبلغ تومان می باشد.
  ماده 4: شرایط پرداخت
  1-4 مرحله 1: پرداخت 50 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از طرف کارفرما.
  1-1-4 نحوه پرداخت
  از طریق درگاه پرداخت آنلاین وب سایت وطن تِک به تاریخ به شماره پیگیری
  2-4 مرحله 2: پرداخت 50 درصد باقی مانده از مبلغ کل قرارداد پس از ارائه کامل وبسایت و تأیید کلی کارفرما و پیش از ارائه اطلاعات ورود به بخش مدیریت وبسایت طراحی شده.
  3-4 مدت زمان تأیید طرح و پرداخت وجه از سوی کارفرما از زمان ارائه کارفرما در هریک از مراحل 2 و1 مندرج در بند 4-2 و 4-1 حداکثر 2 روز کاری می باشد، در صورت گذشت بیش از 2 روز کاری از زمان ارائه طرح و عدم پاسخگویی کارفرما مبنی بر تأیید و یا عدم تأیید طرح و یا عدم پرداخت وجه، روزانه مبلغ 300,000 ریال به عنوان خسارت تأخیر می بایست به پیمانکار پرداخت گردد.
  4-4در صورت گذشت بیش از 2 روز کاری و عدم دریافت پاسخ کارفرما در صورتی که پیمانکار اطلاع رسانی لازم را انجام داده باشد، بدیهی است زمان تحویل نهایی موضوع قرارداد از زمان مشخص شده فراتر خواهد رفت و تعداد روز های تاخیر به زمان تحویل نهایی اضافه می شود.
  5-4 در پایان مرحله 2 کد نویسی طرح می بایست کامل شده باشد و دارای عملکرد صحیح باشد.
  7-4 درصورتی که طرح در مرحله 2 به تأیید کلی کارفرما برسد و فقط تغییرات جزئی در بخش هایی خاص درخواست نماید، تسویه این مرحله همچنان می بایست حداکثر طی 2 روز کاری انجام گردد. در مقابل پیمانکار متعهد می شود با توجه به میزان تغییرات در اسرع وقت نسبت به اعمال تغییرات اقدام نماید.
  1-7-4 منظور از تأیید کلی در بند 7-4 رضایت کلی کارفرما از طرح می باشد.
  8-4 درصورتی که کارفرما طرح را در مرحله 2 در مجموع تأیید نکند، می تواند تسویه این مراحل را تا انجام تغییرات مورد انتظار به تعویق بیاندازد. بدیهی است مدت زمان لازم برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین می گردد، به مدت زمان تحویل موضوع قرارداد اضافه میگردد.
  ماده 5: شروع قرارداد
  قرارداد از تاریخ امضاء و تبادل آن توسط طرفین و پرداخت مبلغ پیش پرداخت، نافذ، معتبر و لازم الاجرا است.
  1-5 در صورت امضاء قرارداد و عدم پرداخت وجه پیش پرداخت در تاریخ عقد قرارداد، مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد که درماده 6 همین قرارداد درج شده است، متناسب با اختلاف تاریخ امضاء قرارداد و تاریخ پرداخت وجه پیش پرداخت، افزایش خواهد یافت.
  ماده 6 : مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد
  مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد و تحویل طرح نهایی طبق مذاکرات انجام شده و توافق طرفین .......... روز کاری می باشد.
  1-6 مبنای تعیین مدت زمان لازم برای انجام موضوع قرارداد، ارائه اطلاعات و توضیحات اولیه به پیمانکار همزمان با پرداخت وجه پیش پرداخت و امضاء قرارداد می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه اطلاعات در زمان پرداخت پیش پرداخت و امضاء قرارداد و همچنین عدم تأیید نهایی پروژه و درخواست تغییرات و یا طراحی و پیاده سازی مجدد طرح ها، زمان سپری شده از تاریخ پرداخت پیش پرداخت و امضاء قرارداد تا زمان ارائه اطلاعات اولیه از سوی کارفرما و همچنین مدت زمان لازم برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین می شود، به مدت زمان لازم برای تحویل موضوع قرارداد اضافه می شود.
  ماده 7:خدمات پشتیبانی
  خدمات پشتیبانی به مدت شش ماه شمسی و شروع آن از تاریخ پرداخت وجه تسویه مرحله 2 قرارداد، مندرج در بند 2-4 است که پس از آن با پرداخت 25 درصد مبلغ کل قرارداد، به مدت یک سال شمسی قابل تمدید می باشد.
  1-7 خدمات پشتیبانی طراحی سایت شامل رفع هرگونه نقص در عملکرد صحیح موارد مندرج در ماده 1 همین قرارداد و یا آموزش نحوه کار با بخش های مختلف وب سایت است.
  1-1-7 آموزش اولیه نحوه مدیریت سایت طی یک جلسه مجازی و یا یک فایل آموزشی (به انتخاب کار فرما) برای کارفرما به صورت رایگان برگزار می گردد. بدیهی است پس از اموزش به کارفرما و یا نماینده وی، در صورت تغییر نماینده کارفرما و یا تحت هر شرایط دیگری که نیاز به جلسه آموزشی مجدد نحوه مدیریت سایت باشد، کارفرما می بایست هزینه مشخص شده از طرف پیمانکار را بپردازد.
  2-1-7 در صورت درخواست تغییرات از سوی کارفرما پس از تأیید طرح در مرحله 2 مندرج در بند 2-4 ، کارفرما می بایست هزینه انجام تغییرات که توسط پیمانکار تعیین می گردد را قبل از انجام تغییرات بپردازد.
  2-7 در صورت عدم واریز هزینه خدمات پشتیبانی سالانه پس از مدت شش ماهه مندرج در ماده 7، وظیفه پشتیبانی و رفع اشکال از پیمانکار ساقط می گردد.
  3-7 در صورت میزبانی تارنما از سوی پیمانکار و عدم دریافت هزینه خدمات پشتیبانی، پیمانکار می تواند خدمات میزبانی وب سایت کارفرما را قطع نماید.
  ماده 8: تعهدات طرفین
  1-8 تعهدات پیمانکار
  1-1-8 كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما در اختيار پیمانکار قرار میگیرد از سوی پیمانکار محرمانه تلقی میگردد و پیمانکار موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق در اختیار دادن این اطلاعات را به سایر ندارد.
  2-1-8 پیمانکار متعهد می شود کلیه خدمات ذکر شده در موضوع قرارداد را پس از تسویه کامل قرارداد، به کارفرما ارائه دهد.
  3-1-8 پیمانکار متعهد می شود، در طول قرارداد کلیه مشکلات فنی مربوط به وب سایت را برطرف نماید.
  4-1-8 پیمانکار متعهد می شود در صورت عدم تحویل طرح نهایی در زمان محاسبه شده،روزانه مبلغ 300,000 ریال به عنوان خسارت تأخیر به کارفرما پرداخت نماید.
  5-1-8 در صورت تسویه مرحله2 مندرج در بند 4-2، پیمانکار می بایست طبق هماهنگی با نماینده کارفرما، نحوه مدیریت طرح نهایی را آموزش داده و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهد.
  2-8 تعهدات کارفرما
  1-2-8 پیمانکار حق دارد طرح تحویل داده شده را در محل مناسب به نحوی که به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نماید، همچنین پیمانکار حق دارد پروژه آماده شده را بعنوان نمونه کار خود به سایرین معرفی نماید، مگر در صورتی که طرفین در این مورد به توافق برسند.
  1-1-2-8 در صورتی که کارفرما درخواست عدم امضای وبسایت را نماید، یا مخالف ارائه وبسایت توسط پیمانکار بعنوان نمونه کارباشد می بایست برای هر کدام از این دو مورد، مبلغ 500 هزار تومان به پیمانکار به عنوان عدم درج نام پیمانکار در وبسایت و یا عدم معرفی بعنوان نمونه کار پرداخت نماید.
  2-2-8 چنانچه وبسایت اماده شده در مرحله 2 مندرج در بند 4-2 توسط کارفرما تایید نشود و در مورد تغییرات موارد مورد نظر کارفرما با پیمانکار به توافق نرسند و مبلغ مربوطه پرداخت نگردد، کارفرما هیچگونه حق مالكيتى نسبت وبسایت نخواهد داشت.
  3-2-8 پیمانکار هیچ گونه مسولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات امنیتی وب سایت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.
  4-2-8 پیمانکار هیچ گونه مسولیتی در قبال فضای میزبانی و دامنه وبسایت که توسط کارفرما از جایی غیر از وب سایت رسمی پیمانکار(vatantech.com) خریداری شده اند را نخواهد داشت.
  5-2-8 در صورت ثبت دامنه وخرید فضای میزبانی وب سایت از طریق پیمانکار، کارفرما متعهد می شود که در صورت نیاز به تداوم پایداری وبسایت، هزینه سالانه مربوط به تمدید دامنه و فضای میزبانی را طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار به وی پرداخت نماید.
  6-2-8 کارفرما متعهد می شود که پس از عقد قرارداد، در قبال درخواست اضافه کردن ویژگی های جدید به وب سایت، و یا تغییرات دیگر، هزینه اعلام شده توسط پیمانکار را پرداخت نماید.
  7-2-8 کارفرما متعهد می شود در صورت نیاز به ارائه اطلاعات اولیه مانند دامنه ، تصاویر، کاتالوگ و .... آن ها را قبل از شروع مراحل پیاده سازی پروژه در اختیار پیمانکار قراردهد. بدیهی است در صورت عدم همکاری کارفرما، زمان تحویل نهایی وبسایت به اندازه روز های تاخیر کارفرما به تعویق خواهد افتاد.
  ماده 9: حل اختلاف
  در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، قرارداد فسخ و وجوه پرداخت شده توسط کارفرما مربوط به فعالیت های انجام شده توسط پیمانکار مسترد نخواهد شد.
  ماده 10: فسخ قرارداد
  قرار داد از نوع لازم الاجرا تلقی شده و تنها در صورت وقوع شرایط فسخ اشاره شده در متن قراداد و یا توافق طرفین قابل فسخ می باشد.
  ماده 12: شرایط اضطراری
  در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود شرایط اضطراری طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اپیدمی بیماری و غیره) طبق قوانین حاکم بر جامعه عمل خواهد شد.
  ماده 13: نسخ قرارداد
  این قرارداد در تاریخ در 13 ماده در دو نسخه که اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسید.
  1-13 نسخ قرارداد فاقد هرگونه قلم خوردگی می باشند.


  اگر فایلی مربوط به موضوع قرارداد هست پیوست بفرمایید

  
  همه ی مواد و بند های بالا مورد تایید اینجانب می باشد.
  

  College students frequently struggle when it comes to choosing a subject for their college essays. Whether you’re just beginning your freshman or have essay writing been a student all of your life, you have probably struggled with this decision at some point. Luckily, there is absolutely no lack of essay topics to select from. You can purchase article for college textbooks from many different online sources. College professors and teachers will always have the need for well-written, persuasive college essays. So, if you End up stuck when it comes time to choose a subject for the essay, think about the following: